Nybyggnadskarta - beställning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

En nybyggnadskarta är ett dokument som beskriver rådande förutsättningar för ett byggprojekt. Det finns tre typer av nybyggnadskarta - Nybyggnadskarta, Förenklad nybyggnadskarta och Utdrag ur baskartan.
I samband med bygglovsansökan krävs alltid en situationsplan och den ska baseras på en nybyggnadskarta.
Bygglovenheten beslutar om nybyggnadskarta krävs, de hjälper även dig om du har några frågor om vilken typ av kartunderlag som du behöver för din situationsplan.

 

Nybyggnadskarta

Upprättas för ny- och tillbyggnad som ska anslutas till VA-nätet inom verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp. Granskning och mätning utförs i fält.
Nybyggnadskartan utgör en samlad redovisning av bland annat:

 • Fastighetens exakta mått och läge redovisade med fastighetsgränser och gränspunkter
 • Gällande planer, byggnadsreglerande bestämmelser och officialrättigheter för aktuell fastighet t ex planbestämmelser, strandskydd, fornlämningar, servitut, ledningsrätt eller gemensamhetsanläggningar
 • Befintliga byggnadsverk
 • Markhöjdskillnader redovisade med fem stycken markhöjdpunkter
 • Vägar, gator och gatuhöjder (befintliga och/eller projekterade)
 • Markanordningar till exempel staket och stödmur
 • Anslutningspunkter för vatten och avlopp (dagvatten, spillvatten), redovisade med höjd och dimension för anslutande förbindelsepunkt

 

Förenklad nybyggnadskarta

Upprättas då ny- och tillbyggnad inte skall anslutas till VA-nätet inom verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp. Granskning och mätning utförs i fält.
Förenklade nybyggnadskartan utgör en samlad redovisning av bland annat:

 • Fastighetens exakta mått och läge redovisade med fastighetsgränser och gränspunkter
 • ​Gällande planer, byggnadsreglerande bestämmelser och officialrättigheter för aktuell fastighet t ex planbestämmelser, strandskydd, fornlämningar, servitut, ledningsrätt eller gemensamhetsanläggningar
 • Befintliga byggnadsverk
 • Vägar och gator
 • Markanordningar till exempel staket och stödmur

 

Utdrag ur baskartan

Upprättas vid enklare tillbyggnad så som uterum, murar, plank mm. Vid mindre nybyggnader och tillbyggnader utanför detaljplanelagt område kan även dessa karttyper användas. Granskning och mätning utförs i fält. Utdrag ur baskartan redovisar bland annat:

 • Fastighetsgränser och gränspunkter
 • ​Planlinjer
 • Befintliga byggnadsverk
 • Vägar och gator
 • Markanordningar till exempel staket och stödmurar

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa