Blanketter inom miljö

LÄS MER

Följande blanketter finns inom boende och miljöområdet

Anmälan o animalieproduktion

Ansökan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan klagomål olägenhet miljöskydd

Anmälan kompost

Anmälan om förorening samt efterbehandlingar

Anmälan om ändring eller ägarbyte av miljöfarlig verksamhet

Anmälan registrering av dricksvattenanläggning

Anmälan registrering av livsmedelsanläggning

Anmälan odling av annan mark än jordbruksmark

Anmälan värmeutvinning mark och vatten 

Ansökan anmälan om spridning av bekämpningsmedel

Ansökan dispens från bestämmelser om förbud mot eldning

Ansökan djurhållning inom detaljplanelagt område

Ansökan om omhändertagande av latrin

Ansökan om gemensam avfallsbehållare

Ansökan slam förlängt hämtningsintervall

Ansökan slamavskiljare uppehåll tömning

Ansökan tillstånd kemiska bekämpningsmedel

Blankett för bostadsklagomål olägenhet

Hälsoskydd anmälan

Hälsoskydd ändring

Information om cistern som tagits ur bruk

Information om driftstörning

Information om installation av cistern vid förvaring av brandfarliga vätskor och spilloljor

Nedgrävning av häst

Nedläggning av miljöfarlig verksamhet

Samråd gödselspridning

Solarie anmälan

Utförandeintyg kontrollplan minireningsverk

Utförandeintyg med kontrollplan eget avlopp

Återrapport för vindkraft

Ansökan anmälan avloppsanläggning 5-200 personer

Ansökan brandfarlig vara

Brandfarliga vätskor i hem och fritidsmiljö

Ansökan explosiv vara

Ansökan o egensotning

Sotningsjournal

Ansökan rengöring av egen eldstad

Ansökan om att låta annan utföra sotning

Information frister vid sotning

Personuppgiftsansvarig

miljönämnden
miljo@mjolby.se