Ansökan om planbesked

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Genom ett planbesked kan den som har för avsikt att genomföra en åtgärd få ett snabbt och tydligt besked om kommunen tänker inleda ett planläggningsarbete eller inte.  

När ansökan om planbesked är lämnad skickar kommunen en mottagningsbekräftelse.    

Så snart som möjligt gör kommunen en första granskning och meddelar er om ni behöver komplettera handlingarna. 

Ansökan bör kompletteras med de handlingar kommunen begär då handläggning påbörjas först då ansökan är komplett. När ansökan anses komplett fattar kommunen beslut inom 4 månader. 

Beslutet om planbesked kan inte överklagas och är inte bindande. Att få ett positivt planbesked innebär enbart att en planprocess inleds. Det finns ingen garanti för att planen antas eller vinner laga kraft. Under planprocessen beaktas synpunkter och ny information, vilket kan leda till att planen får en annan inriktning eller att planarbetet avbryts.

 

Avgifter och betalningsansvar 

Den som står som sökande har enligt lag betalningsansvar för de avgifter som debiteras när beslutet meddelas. Kommunen tar ut avgift både för positiva och negativa besked med hänsyn till den eventuella detaljplanens omfattning. Avgiften tas ut i enlighet med kommunfullmäktiges beslutade taxa. 
Läs mer om taxan på mjolby.se

 

Efter beslutet om planbesked 

Om kommunen är beredd att inleda en planprocess kommer det i planbeskedet också anges när en ny detaljplan eller ändring/upphävande av gällande plan beräknas vara klar. Tidplanen är preliminär. 

Innan arbete med detaljplan påbörjas kommer ett planavtal mellan sökande och kommunen upprättas. Avtalet reglerar kostnader som uppstår för planarbetet. Eventuella kostnader för genomförandet av planen regleras i ett exploateringsavtal som tecknas innan planen kan antas. 

 

Hämta dina företagsuppgifter

När du företräder ditt företag använder du din egen e-legitimation (tex BankID eller Mobilt BankID)för att logga in i e-tjänsten.  I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, Statistikmyndigheten SCB och skatteverket, så att du slipper att fylla i dem.

Läs mer på sidan, så här hämtar du dina företagsuppgifter.

Du kan också välja att fylla i dina uppgifter manuellt.

 

Om du inte har möjlighet att fylla i ansökan via e-tjänsten, kontakta oss. 

Läs mer om planbesked på boverkets webbplats 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa